מונחי המכר ( Incoterms 2010 International Commercial Terms ), אומצו ע"י לשכת המסחר הבינלאומית (ICC) במטרה לשמש כלי ניטראלי שמגדיר את חובות שני הצדדים בעסקת מכר בינלאומית.

מונחי ה- Incoterms קובעים כללים אחידים ומוסכמים להתנהלות במצבים בין מוכר לקונה אשר מגדירים באיזו נקודה עוברת זיקת הביטוח בין המוכר לקונה.

כדי למנוע מצב אשר במסגרתו יועלו לדיון סוגיות ברות ויכוח כמו אלה הנוגעות לחלוקת נטל הסיכון תשלום עבור שירותי נמל, טעינה ופריקה, ביצוע פעולות מכס ביבוא וביצוא וכו' וכדי להימנע מהצורך לכרות חוזה עב כרס הדן בסוגיות הנ"ל הוחלט לאמץ שורה של מונחים אשר יהוו שפה משותפת בינלאומית אחידה ואשר תהווה בסיס קבוע להטלת אחריות על מי מהצדדים הקשורים לעסקה.

להלן רשימת מונחי המכר השונים:

CFR – COST & FREIGHT
CIF – COST INSURANCE & FREIGHT
CIP – CARRIAGE & INSURANCE PAID TO
CPT – CARRIAGE PAID TO

DAF – DELIVERED AT FRONTIER
DDP – DELIVERED DUTY PAID
DDU – DELIVERED DUTY UNPAID
DEQ – DELIVERED EX QUAY
DES – DELIVERED EX SHIP

EXW – EX WORKS

 
FAS – FREE ALONGSIDE SHIP
FCA – FREE CARRIER
FOB – FREE ON BOARD

CFR

COST & FREIGHT
בסיס מחיר בסחר בינלאומי הכולל בחובו את עלות הטובין, נשוא עסקת המכר, והובלתם, בהובלה ימית, על חשבון המוכר עד לנמל היעד המוסכם במדינת הייבוא.

נקודות קריטיות
סיכון (RISK) עובר ממוכר לקונה עם חציית הטובין את דופן האונייה פנימה, לתוך מחסני האונייה, בנמל המוצא.
הוצאות ואחריות עוברים ממוכר לקונה, עם הגעת הטובין לנמל היעד הנקוב.

פעולות באחריות המוכר:

 

להתקשר חוזית עם מוביל ימי לצורך ביצוע הובלת הטובין , נשוא עסקת המכר, לנמל היעד המוסכם.
מסירת הטובין לחזקת המוביל הימי בנמל המוצא.
תשלום עבור ההוצאות הכרוכות בהובלת הטובין לנמל היעד המוסכם.( אגרות נמל, טעינה והובלה בינלאומית)
המצאת אסמכתא דוקומנטרית לקונה בדבר מסירת הטובין למוביל הימי, שטר מטען ימי MARINE BILL OF LADING או מסמך הובלה אחר – EXPRESS BILL OF LADING/ WAYBILL
ביצוע הליכי המכס המתייחסים להתרת הטובין ליצוא, לרבות, ובאם הדבר נדרש, השגת האישורים והרשיונות הנדרשים על פי דיני מדינת היצוא.

פעולות באחריות הקונה:

לשאת בנטל הסיכון בטובין, נשוא עסקת המכר, מהשלב שבו הוטענו הטובין על סיפון האונייה בנמל המוצא.
עם הגעת האונייה לנמל היעד, לקבל הטובין מחזקת המוביל.
לשאת בנטל התשלום עבור פריקת הטובין מהאונייה בנמל היעד הנקוב אלא אם עלות הפריקה כלולה בדמי ההובלה אשר שילם המוכר – LINER TERMS.
לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך התרת הטובין מרשות המכס במדינת היבוא, לרבות השגת רשיונות או אישורי יבוא.

 

 

 

CIF 

COST INSURANCE & FREIGHT

בסיס מחיר בסחר בינלאומי הכולל בחובו את עלות הטובין, נשוא עסקת המכר, ביטוחם והובלת בהובלה ימית על חשבון המוכר לנמל יעד המוסכם על הצדדים לעסקה

נקודות קריטיות
סיכון (RISK) , עובר ממוכר לקונה עם חציית הטובין את דופן האונייה פנימה, לתוך מחסני האונייה, בנמל המוצא.
נטל ההוצאות (COSTS) ונטל האחריות עוברים ממוכר לקונה עם הגעת הטובין לנמל היעד הנקוב.

אחריות המוכר:

 

להתקשר חוזית עם מוביל ימי לצורך ביצוע הובלת הטובין, נשוא עסקת המכר, לנמל היעד המוסכם.
מסירת הטובין לחזקת המוביל הימי בנמל המוצא.
תשלום עבור ההוצאות הכרוכות בהובלת הטובין לנמל היעד המוסכם, לרבות אגרות נמל, אגרות טעינה ודמי הובלה.
המצאת אסמכתא דוקומנטרית לקונה בדבר מסירת הטובין למוביל הימי – שטר מטען ימיMARINE BILL OF LADING או מסמך הובלה תואם – EXPRESS / WAYBILL
ביצוע הליכי המכס המתייחסים להתרת הטובין ליצוא, לרבות ובאם הדבר נדרש, השגתהאישורים והרשיונות הנדרשים על פי דיני מדינת היצוא.
ביטוח הטובין בכיסוי ביטוחי ולשלם למבטח את פרמיית הביטוח הימי.

אחריות הקונה:

לקבל הטובין מחזקת המוביל הימי או סוכנו בנמל היעד הנקוב.
לשלם בעבור פריקת הטובין מהאונייה, אלא אם עלות הפריקה מהאונייה כלולה בדמי ההובלה אותם שילם המוכר למוביל הימי בנמל המוצא – LINER TERMS.
לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך התרת הטובין מרשות המכס במדינת היבוא, לרבות, השגת רשיונות או אישורי יבוא על פי דיני מדינת היבוא.
לשאת בנטל תשלום עבור אגרות הנמל במדינת היבוא.
לשאת בנטל הסיכון בטובין מהשלב שבו הוטענו הטובין על גבי סיפון האונייה בנמל המוצא. ( פוליסת הביטוח נרכשה בעבור הקונה על ידי המוכר, ובהיות הקונה מוטב לפוליסת הביטוח, עוברת זיקת הביטוח בטובין מהמוכר לקונה עם טעינתם לאונייה בנמל המוצא.)

 

 CIP

CARRIAGE & INSURENCE PAID TO

בסיס מחיר בסחר הבינלאומי הכולל בחובו את עלות הטובין, נושא עסקת המכר, ביטוחם והובלתם על חשבון המוכר בכל אחד מאמצעי ההובלה עליו הסכימו הצדדים עד לנקודת מסירה מוסכמת במדינת היעד טרם שחרורם ממכס.

נקודות קריטיות
סיכון (RISK) עובר ממוכר לקונה עם מסירת הטובין, במדינת המוצא, לחזקתו של המוביל הבינלאומי אותו בחר ועמו התקשר המוכר לצורך הובלת הטובין לנקודת מסירה מוסכמת במדינת היעד.
נטל ההוצאות (COSTS) ונטל האחריות עוברים לקונה עם הגעת הטובין למקום נקוב (מסוף, נמל) במדינת היעד טרם שחרורם ממכס.

פעולות באחריות המוכר:

להתקשר חוזית עם מוביל בינלאומי לצורך ביצוע הובלת הטובין, נשוא עסקת המכר, ליעד מוסכם במדינת היבוא. (מוביל – חברת ספנות, תעופה או משלח בינלאומי)
למסור הטובין לחזקת המוביל הבינלאומי במקום בו נוהג המוביל לקבל טובין להובלה.
לשאת בנטל התשלום בגין הובלת הטובין ליעד מוסכם במדינת היבוא.
המצאת אסמכתא דוקומנטרית לקונה בדבר מסירת הטובין למוביל הבינלאומי – שטר מטען ימי, מסמך הובלה אווירי, או שטר מטען אותו הנפיק משלח בינלאומי.
ביצוע הליכי מכס המתייחסים להתרת הטובין ליצוא, לרבות ובאם הדבר נדרש, השגת האישורים והרשיונות הנדרשים על פי דיני מדינת היצוא.
ביטוח הטובין בכיסוי ביטוחי ותשלום פרמיית הביטוח למבטח.

פעולות באחריות הקונה:

לקבל הטובין, נשוא עסקת המכר, מהמוביל הבינלאומי או סוכנו ביעד המוסכם במדינת היבוא.
לשאת בנטל עלויות המסוף ( אווירי או יבשתי ) או הנמל במדינת היעד.
לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך התרת הטובין מרשות המכס במדינת היבוא, לרבות השגת רשיונות או אישורי יבוא על פי דיני מדינת היבוא.
לשאת בנטל הסיכון בטובין מהשלב שבו נמסרו הטובין למוביל הבינלאומי במדינת המוצא. ( פוליסת הביטוח נרכשה בעבור הקונה על ידי המוכר, ובהיות הקונה מוטב לפוליסת הביטוח, עוברת זיקת הביטוח בטובין, מהמוכר לקונה, עם מסירת הטובין לחזקת המוביל הבינלאומי במדינת היצוא )

 

 CPT

CARRIAGE PAID TO

בסיס מחיר בסחר בינלאומי הכולל בחובו את עלות הטובין, נשוא עסקת המכר, ועלות הובלתם, על חשבון המוכר, בכל אחד מאמצעי ההובלה עליו הסכימו הצדדים עד לנקודת המסירה המוסכמת במדינת היעד טרם שחרורם מהמכס.

נקודות קריטיות
סיכון (RISK) עובר ממוכר לקונה עם מסירת הטובין, במדינת המוצא, לחזקתו של המוביל הבינלאומי אותו בחר ועמו התקשר המוכר לצורך הובלת הטובין לנקודת מסירה מוסכמת במדינת היעד.
נטל ההוצאות ( COSTS) ונטל האחריות עוברים ממוכר לקונה עם הגעת הטובין למקום נקוב (מסוף, נמל) במדינת היעד טרם שחרורם ממכס.

פעולות באחריות המוכר:

להתקשר חוזית עם מוביל בינלאומי לצורך ביצוע הובלת הטובין, נשוא עסקת המכר, ליעד מוסכם במדינת היבוא. (מוביל – חברת ספנות, תעופה או משלח בינלאומי)
למסור הטובין לחזקת המוביל הבינלאומי במקום בו נוהג המוביל לקבל טובין להובלה.
לשאת בנטל התשלום בגין הובלת הטובין ליעד המוסכם במדינת היבוא.
המצאת אסמכתא דוקומנטרית לקונה בדבר מסירת הטובין למוביל הבינלאומי – שטר מטען ימי, אווירי או שטר מטען אותו הנפיק משלח בינלאומי.
ביצוע הליכי המכס המתייחסים להתרת הטובין ליצוא, לרבות, ובאם הדבר נדרש, השגת האישורים והרשיונות הנדרשים על פי דיני מדינת היצוא.

פעולות באחריות הקונה:

לשאת בנטל הסיכון בטובין, נשוא עסקת המכר, מהשלב שבו נמסרו הטובין לחזקת המוביל הבינלאומי במדינת היצוא.
עם הגעת הטובין למקום הנקוב במדינת היעד, לקבל הטובין מידי המוביל הבינלאומי.
לשאת בנטל עלויות המסוף ( ימי או אווירי ) או הנמל במדינת היעד.
לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך התרת הטובין מרשות המכס במדינת היבוא, לרבות השגת רשיונות או אישורי יבוא על פי דיני מדינת היבוא.

 

 DAF

DELIVERED AT FRONTIER

מסירת הטובין נשוא עסקת המכר, לקונה בנקודת גבול יבשתית מוסכמת על גבי אמצעי הובלה, לאחר התרתם ממכס ייצוא במדינת המוצא וטרם שחרורם ממכס יבוא במדינת הייבוא.

נקודות קריטיות
סיכון (RISK), נטל הוצאות (COSTS) ונטל אחריות לביצוע פעולות חיוניות הדרושות לצורך הוצאתה לפועל של עסקת המכר עוברים ממוכר לקונה בנקודה גיאוגרפית זהה ובמועד זהה : עם מסירת הטובין לקונה או לשלוח מטעמו במסוף הגבול המוסכם.

אחריות המוכר:

מסירת הטובין, נשוא עסקת המכר, לקונה בנקודת גבול יבשתית מוסכמת.
ביצוע הליכי המכס המתייחסים להתרת הטובין ליצוא, לרבות, ובאם הדבר נדרש, השגת האישורים והרשיונות הנדרשים על פי דיני מדינת היצוא
לשאת בנטל ההוצאות עד לנקודת הגבול היבשתית המוסכמת.
לשאת בנטל עלויות מסוף היצוא היבשתי.
לשאת בנטל הסיכונים עד לנקודת הגבול היבשתית המוסכמת.

אחריות הקונה:

לקבל הטובין, נשוא עסקת המכר, מהמוביל בנקודת הגבול היבשתית המוסכמת.
לשאת בנטל עלויות מסוף היבוא היבשתי.
לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך התרת הטובין מרשות המכס במדינת היבוא לרבות, השגת רשיונות או אישורי יבוא על פי דיני מדינת היבוא.

 

DDP

DELIVERED DUTY PAID

מסירת הטובין, נשוא עסקת המכר, לקונה ללא פריקה מאמצעי ההובלה הבא למסרם, בנקוה פנים יבשתית מוסמכת בין הצדדים לעסקה, במדינת היעד לאחר תשלום מכס ומיסי יבוא על ידי המוכר.

נקודות קריטיות:
סיכון (RISK), נטל ההוצאות (COSTS) כולל תשלום מכס ומיסים במדינת היבוא, ונטל האחריות עוברים ממוכר לקונה בנקודה גיאוגרפית זהה ובמועד זהה: עם מסירת הטובין לקונה או לנציג מטעמו, בנקודה מוסכמת במדינת היעד.

פעולות באחריות המוכר:

להתקשר חוזית עם מוביל בינלאומי לצורך ביצוע הובלת הטובין, נשוא עסקת המכר, ליעד נקוב במדינת היבוא.
לשאת בנטל כלל ההוצאות, לרבות תשלום מכס ומיסי יבוא החלים על פי דיני מדינת היבוא, הכרוכות בהובלת הטובין ליעד הנקוב במדינת היבוא- אגרות נמל, הובלה בינלאומית, הובלות יבשתיות.
ביצוע הליכי המכס המתייחסים להתרת הטובין מרשות המכס במדינת היבוא, לרבות, השגת רשיונות או אישורי היבוא על פי דיני מדינת היבוא.
לשאת בנטל הסיכונים עד לנקודת מסירת הטובין לקונה ביעד הנקוב במדינת היבוא.

פעולות באחריות הקונה:

קבלת הטובין מהמוכר או נציג מטעמו – משלח בינלאומי – ביעד הנקוב

 

DDU

DELIVERED DUTY UNPAID

מסירת הטובין, נושא עסקת המכר, לקונה, ללא פריקתם מאמצעי ההובלה הבא למסרם בנקודה פנים יבשתית מוסמכת בין הצדדים בעסקה, במדינת היעד, וללא תשלום עבור מכס ומיסי יבוא.

נקודות קריטיות:
סיכון (RISK), נטל ההוצאות (COSTS), למעט תשלומי מכס ומיסים, ונטל האחריות עוברים ממוכר לקונה בנקודה גיאוגרפית זהה ובמועד זהה :עם מסירת הטובין לקונה או לנציג מטעמו בנקודה מוסכמת במדינת היעד.

פעולות באחריות המוכר:

להתקשר חוזית עם מוביל בינלאומי לצורך ביצוע הובלת הטובין, נשוא עסקת המכר, ליעד נקוב במדינת היבוא.
לשאת בנטל כלל ההוצאות, למעט תשלום מכס ומיסי יבוא החלים על הטובין האמורים, על פי דיני מדינת היבוא, הכרוכות בהובלת הטובין ליעד הנקוב במדינת היבוא. לרבות, אגרות נמל, הובלה בינלאומית, עמלות שחרור ממכס והובלות יבשתיות.
לשאת בנטל הסיכונים עד לנקודת מסירת הטובין לקונה ביעד הנקוב במדינת היבוא.
מסירה לקונה של המסמכים הדרושים לצורך התרת הטובין ממכס במדינת היבוא.

פעולות באחריות הקונה:

לשאת בנטל תשלומי המכס והמיסים החלים על פי דיני מדינת היבוא על הטובין, נשוא עסקת המכר.
לקבל הטובין מהמוכר או שלוח מטעמו ביעד הסופי המוסכם.
   
   

 

DEQ
DELIVERED EX QUAY

מסירת הטובין, נשוא עסקת המכר, לקונה, לאחר פריקתם מהאונייה, ברציף נקוב בנמל היעד במדינת הייבוא, טרם התרתם ממכס. ט

נקודות קריטיות:
סיכון (RISK), נטל הוצאות (COSTS) ונטל האחריות עוברים ממוכר לקונה בנקודה גיאוגרפית זהה ובמועד זהה :
עם הנחת הטובין ברציף הנקוב בנמל היעד המוסכם.

פעולות באחריות המוכר:

להתקשר חוזית עם מוביל ימי לצורך ביצוע הובלת הטובין, נשוא עסקת המכר, לנמל היעד המוסכם.
למסור הטובין לחזקת מוביל ימי בנמל המוצא.
תשלום עבור ההוצאות הכרוכות בהובלת הטובין לנמל היעד המוסכם, לרבות, אגרות נמל היצוא, אגרות טעינה ודמי הובלה על לנמל היעד המוסכם כולל פריקה בנמל היעד.
ביצוע הליכי המכס המתייחסים להתרת הטובין ליצוא, לרבות ובאם הדבר נדרש, השגת האישורים והרשיונות הנדרשים על פי דיני מדינת היצוא.

פעולות באחריות הקונה:

לקבל הטובין, נשוא עסקת המכר, מהמוביל הימי או סוכנו על הרציף, לאחר פריקה, בנמל היבוא.
לשאת בנטל תשלום אגרות נמל היבוא.
לשאת בנטל הסיכונים הקשורים לטובין משלב קבלתם על רציף נמל היבוא.
לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך התרת הטובין מרשות המכס במדינת היבוא לרבות, השגת רשיונות או אישורי יבוא על פי דיני מדינת היבוא.

 

DES

DELIVERED EX SHIP

מסירת טובין נושא עסקת המכר לקונה על סיפוןהאוניה בנמל הפריקה המוסכם במדינת היעד.

נקודות קריטיות:
סיכון (RISK), נטל הוצאות (COSTS) ונטל אחריות עוברים ממוכר לקונה בנקודה גיאוגרפית זהה ובמועד זהה עם מסירת הטובין על סיפון האונייה , טרם פריקתם מהאונייה, בנמל היעד הנקוב.

פעולות באחריות המוכר:

להתקשר חוזית עם מוביל ימי לצורך ביצוע הובלת הטובין, נשוא עסקת המכר, לנמל היעד המוסכם.
למסור הטובין לחזקת מוביל ימי בנמל המוצא.
תשלום עבור ההוצאות הכרוכות בהובלת הטובין לנמל היעד המוסכם, לרבות, אגרות נמל, אגרות טעינה ודמי הובלה עד לנמל היעד המוסכם למעט עלויות פריקה בנמל היעד המוסכם.
ביצוע הליכי המכס המתייחסים להתרת הטובין ליצוא, לרבות ובאם הדבר נדרש, השגת האישורים והרשיונות הנדרשים על פי דיני מדינת היצוא.

פעולות באחריות הקונה:

 

לקבל הטובין, נשוא עסקת המכר, מהמוביל הימי על סיפון האונייה בנמל היעד המוסכם.
לשאת בנטל הוצאות פריקת הטובין מהאונייה בנמל היעד.
לשאת בנטל הסיכונים הקשורים לטובין משלב קבלתם על סיפון האונייה בנמל היעד המוסכם.
לשאת בנטל התשלום עבור אגרות הנמל או המסוף בו פורק המטען.
לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך התרת הטובין מרשות המכס במדינת היבוא, לרבות, השגת רשיונות או אישורי יבוא על פי דיני מדינת היבוא.

 

EXW

EX WORKS
מסירת הטובין, נושא עסקת המכר, לקונה במחסן המוכר, במדינת הייצוא, טרם התרתם ממכס ייצוא, כשהם ארוזים ומסומנים כהלכה.

נקודות קריטיות:
סיכון (RISK), הוצאות (COSTS) ונטל האחריות לביצוע פעולות חיוניות הדרושות לצורך הוצאתה לפועל של עסקת המכר, עוברים ממוכר לקונה בנקודה גיאוגרפית זהה ובמועד זהה : עם מסירת הטובין, נשוא עסקת המכר, לקונה או לנציג מטעמו (מוביל בינלאומי, משלח בינלאומי בד"כ) במחסן/ מפעל המוכר.

פעולות באחריות המוכר:

הכנת הטובין לייצוא – אריזה סבירה וסימון האריזות על פי הנהוג והמקובל לגבי הטובין. כולל תוויות (LABLES) ניטול, מידע ואזהרה.
הכנת המסמכים הנחוצים – חשבון ספק ורשימת תכולה ו/או כל מסמך אחר אותו קבל על עצמו המוכר לספק.
מסירת הטובין לקונה או שלוח מטעמו במועד ובמקום אשר נקבע בין הצדדים לעסקה, במדינת המוצא.

פעולות באחריות הקונה:

 

התקשרות חוזית עם מוביל בינלאומי לצורך איסוף הטובין ממחסן הספק והובלת הטובין למדינת היעד.
ביצוע כלל הפעולות הנדרשות ליצוא הטובין לרבות אישורים ורשיונות במידה ואלה נדרשים על פי דיני מדינת היצוא.
התרת הטובין ממכס במדינת היבוא, לרבות השגת רשיונות יבוא, אישורי תקן וכד'.

 

 

FAS

FREE ALONGSIDE SHIP

מסירת הטובין, נשוא עסקת המכר, לקונה, "לצד האונייה" לאחר ביצוע הליכי מכס יצוא נמלהמוצא.

נקודות קריטיות:
סיכון (RISK) , הוצאות (COSTS) ונטל אחריות לביצוע פעולות חיוניות הדרושות לצורך הוצאתה לפועל של עסקת המכר, עוברים ממוכר לקונה בנקודה גיאוגרפית זהה ובמועד זהה: עם מסירת הטובין לקונה, או לנציג מטעמו, משוחררים ממכס יצוא, "לצד האונייה" בנמל המוצא.

פעולות באחריות המוכר:

 

מסירת המטען, נשוא עסקת המכר, ברציף מוגדר בנמל אשר ממנו אמורה האונייה להפליג למדינת היעד. תיאום המסירה ייעשה מול סוכן האונייה.
ביצוע כל הליכי המכס הדרושים לצורך ייצוא הטובין לרבות ובמידה והדבר נדרש, השגת רשיונות יצוא ו/או אישורי יצוא.
המצאת אסמכתא דוקומנטרית לקונה בגין מסירת הטובין ברציף בנמל היצוא.

פעולות באחריות הקונה:

להתקשר חוזית עם מוביל ימי.
לידע את המוכר בדבר פרטי המוביל ופרטי סוכנו בנמל המוצא.
לשאת בנטל עלויות ההובלה הימית מנקודת מסירת הטובין בנמל המוצא, עד ליעד הסופי.
לשאת בנטל הסיכון בטובין מהשלב שבו נמסרו הטובין בנמל המוצא.
ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך התרת הטובין ממכס במדינת היבוא.

 

FCA

FREE CARRIER

מסירת הטובין, נשוא עסקת המכר, לקונה מתבצעת עם מסירתם למוביל בינלאומי במדינת הייצוא, אותו קבע ועמו התקשר הקונה לביצוע ההובלה למדינת היעד . על מוכר, למסור הטובין למוביל הבינלאומי, לאחר התרתם ממכס ייצוא, כשהם ארוזים ומסומנים.

נקודות קריטיות:
סיכון (RISK) הוצאות (COSTS) ונטל אחריות לביצוע מטלות חיוניות הדרושות לצורך הוצאתה לפועל של עסקת המכר, עוברים ממוכר לקונה בנקודה גיאוגרפית זהה ובמועד זהה: עם מסירת הטובין, נשוא עסקת המכר, למוביל הבינלאומי או לנציג מטעמו במדינת היצוא.

בהגדרת מוביל נכללות החברות שלהלן:
חברות ספנות – Shipping Companies
חברות תעופה – Airlines
חברות לשילוח בינלאומי- Freight Forwarders

פעולות באחריות המוכר:

מסירת הטובין לחזקתו של מוביל בינלאומי עמו התקשר ואותו קבע הקונה, במקום גיאוגרפי נקוב שבו נוהג המוביל לקבל מטענים ליצוא במדינת היצוא.
ביצוע מכלול הפעולות הנדרשות על פי נוהלי היצוא של המדינות מהן נשלחים הטובין, לרבות התרה ממכס ובמידה ונדרש, השגת רשיונות יצוא.
המצאת אסמכתא דוקומנטרית – שטר מטען או מסמך הובלה אחר, כהוכחה למסירת הטובין למוביל.

פעולות באחריות הקונה:

להתקשר חוזית עם מוביל בינלאומי ולהודיע למוכר את פרטי המוביל במדינת היצוא.
לשאת בנטל תשלום דמי ההובלה משלב מסירתם למוביל במדינת המוצא עד ליעדם הסופי.
לשאת בנטל הסיכון מהשלב שבו נמסרים הטובין למוביל הבינלאומי במדינת המוצא.
לדאוג לביצוע התרת הטובין ממכס במדינת היבוא.
   

 

FOB

FREE ON BOARD
מסירת הטובין, נשוא העסקת המכר, לקונה מתבצעת עם מעבר הטובין את דופן האוניה בנמל המוצא.

נקודות קריטיות:
סיכון (RISK) הוצאות (COSTS) ונטל אחריות לביצוע פעולות חיוניות הדרושות לצורך הוצאתה לפועל של עסקת המכר עוברים ממוכר לקונה בנקודה גיאוגרפית זהה ובמועד זהה:
עם חציית הטובין את דופן האונייה פנימה בנמל המוצא.

פעולות באחריות המוכר:

מסירת הטובין , נשוא עסקת המכר, לקונה מעבר לדופן האונייה בנמל המוצא.
ביצוע כלל הליכי המכס הנחוצים לצורך עמידה בהוראות החוק והתרת הטובין ממכס במדינת היצוא, לרבות ובמידה והדבר נדרש, השגת אישורים ו/או רשיונות יצוא.
לשאת בנטל תשלום עבור אגרות הנמל.
לשאת בנטל התשלום בגין עלות הטעינה לאונייה בנמל המוצא, אלא אם הוצאות הטעינה הללו, כלולות בדמי ההובלה הימית – LINER TERMS
המצאת אסמכתא דוקומנטרית כראייה למסירת הטובין למוביל הימי ( שטר מטען ימי MARINE BILL OF LADINGאו מסמך הובלה אחר EXPRESS / WAYBILL )

פעולות באחריות הקונה:

להתקשר חוזית עם המוביל הימי.
לשאת בנטל עלות ההובלה הימית מנמל המוצע עד לנמל היעד.
לשאת בנטל תשלום הוצאות הפריקה מהאונייה בנמל היעד, אלא אם עלות הפריקה כלולה בדמי ההובלה – LINER TERMS.
לשאת בנטל הסיכון משלב מסירת הטובין על סיפון האונייה בנמל המוצא .
לשאת בנטל ביצוע הליכי התרת הטובין ממכס בנמל היבוא, במדינת היעד.

צור עימנו קשר